ZuiderC Kliniek

Bij ZuiderC Kliniek staat privacy hoog in het vaandel. Of u ons nu belt, e-mailt, langskomt of een persoonlijk gesprek voert met een van onze medewerkers, u moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Artikel 1: Persoonsgegevens
Als zorgaanbieder verwerkt ZuiderC Kliniek persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres en ook om u te legitimeren zodat wij er zeker van zijn dat u bent wie u zegt te zijn. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Dit alles vanuit het oogpunt van een correcte en veilige zorgverlening.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen kan het zijn dat ZuiderC Kliniek u vraagt een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld uw ziektebeeld, eventuele medicijnen die u gebruikt, andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft en soms ook over bijvoorbeeld uw leefgewoonten. Gegevens betreffende de gezondheid zijn bijzondere gegevens, waaraan voor de verwerking ervan in wet- en regelgeving extra eisen zijn gesteld. Dergelijke gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier dat voor u wordt aangelegd. Hiertoe zijn wij op grond van de wet verplicht. Het medisch dossier bevat onder andere de voor- en na foto’s, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Tot slot, als u de website www.zuiderckliniek.nl bezoekt, gebruiken wij cookies om de website te verbeteren. Meer informatie over de omgang met cookies vindt u in ons cookiebeleid, dat is te raadplegen op onze website.

Artikel 2: De verantwoordelijk
ZuiderC Kliniek verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is ZuiderC Kliniek.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking
ZuiderC Kliniek verwerkt uw gegevens ten behoeve van:
de (uitvoering van de) geneeskundige behandelingsovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u;
de kwaliteit van de zorgverlening;
het declareren van de geleverde zorg;
de nakoming van een wettelijke verplichting;
de (uitvoering van de) koopovereenkomst die u bent aangegaan door op de website www.zuiderckliniek.nl een product te bestellen;
het onderhouden van een relatie met u;
het u op de hoogte houden van nieuws over ZuiderC Kliniek en/of van aanbiedingen en/of van nieuwe producten of behandelingen.

Artikel 4: Wie hebben toegang tot uw gegevens
Alleen bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst rechtstreeks betrokkenen, waarnemers of vervangers hebben toegang tot uw gegevens.

ZuiderC Kliniek kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens ZuiderC Kliniek uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het versturen van bestellingen.

Allen hebben alleen toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van ZuiderC Kliniek hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn ofwel aan het medisch beroepsgeheim gebonden of aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Ook de derde partijen die ZuiderC Kliniek inschakelt ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening, zoals de verwerker van de betalingen en de leverancier die uw bestelling in opdracht van ZuiderC Kliniek bij u bezorgt, zijn gebonden aan de contractuele afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Op deze manier zorgt ZuiderC Kliniek ervoor dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Artikel 6: Gegevensverstrekking aan derden
ZuiderC Kliniek verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens in de gevallen waarin zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift of op een andere grondslag haar beroepsgeheim mag doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar zou opleveren voor u of een ander. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan de verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de periodieke controles die zorgverzekeraars uitvoeren ten aanzien van de ingediende declaraties. ZuiderC Kliniek verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet. Zo zijn zorgverzekeraars bij hun controles over ingediende declaraties gebonden aan protocollen.

Artikel 7: Bewaartermijn persoonsgegevens
ZuiderC Kliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in beginsel 15 jaar.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen
ZuiderC Kliniek heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan meldt ZuiderC Kliniek dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien de wet dit voorschrijft ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn verloren of onrechtmatig verwerkt. ZuiderC Kliniekis hiertoe op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens sinds 1 januari 2016 verplicht.

Artikel 9: Uw rechten
U heeft op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst recht op inzage in uw persoonsgegevens, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens en vernietiging van persoonsgegevens.

Inzagerecht
Voor inzage kunt u altijd langskomen bij ZuiderC Kliniek. Wel dient u zich bij een verzoek om inzage te legitimeren. ZuiderC Kliniek verstrekt geen persoonsgegevens als zij niet zeker weet dat de juiste persoon het inzageverzoek doet.

Wenst u een kopie van (delen van) uw medisch dossier dan vragen wij u een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt uw verzoek per e-mail (info@zuiderckliniek.nl) indienen. Het dossier wordt aangetekend naar u verstuurd. ZuiderC Kliniek kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) uw medisch dossier.

Vraagt een ander dan u om een kopie van uw medisch dossier dan is hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van een verzoek om inzage.

Correctie- en aanvullingsrecht
Bent u van mening dat uw gegevens niet (langer) juist of volledig zijn dan kunt u per e-mail (info@zuiderckliniek.nl) een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de behandeling uiteenzet of een second opinion die u heeft laten verrichten.

Vernietigingsrecht
U kunt de ZuiderC Kliniek schriftelijk verzoeken,  per e-mail (info@zuiderckliniek.nl) om (delen van) uw medisch dossier te vernietigen. Vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben. ZuiderC Kliniek beslist op een verzoek tot vernietiging binnen drie maanden.

Artikel 10: Uw bijdrage aan de privacy binnen de kliniek
ZuiderC Kliniek doet zijn uiterste best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen aan de privacybescherming van onze klanten/cliënten. Door bijvoorbeeld aan onze balie gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent respecteert u de privacy van anderen.

Ook vragen wij u geen foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken waarop anderen of hun gegevens staan zonder dat die anderen hier toestemming voor hebben gegeven. Extra voorwaarde voor foto-, film- en/of geluidsopnamen van een van onze medewerkers is dat zij niet gehinderd worden bij het uitvoeren van hun taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, verzoeken wij u dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Artikel 11: Nieuwsbrieven
ZuiderC Kliniek stuurt periodiek nieuwsbrieven rond, met daarin reclame en/of informatie over producten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de producten die u bij ZuiderC Kliniek besteld heeft en/of over behandelingen die gelijk of gelijksoortig zijn aan de behandeling die door ZuiderC Kliniek reeds bij u is uitgevoerd. Daarop wordt u bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen. Bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het aangaan van de overeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven of aan te vinken dat u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

U heeft te allen tijde het recht om aan te geven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Dit kunt u onder andere doen door een e-mail te sturen (info@zuiderckliniek.nl) of door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven.

Artikel 12: Wijzigingen
Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om dit privacy statement aan te passen. ZuiderC Kliniek behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. ZuiderC Kliniek raadt u aan om met enige regelmaat het privacy statement te controleren.

Artikel 13: Contact
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement of vindt dat het handelen van ZuiderC Kliniek niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan vernemen wij dat graag van u.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Privacy Verklaring

Voorhaven 141
1135 BP Edam

06 38 21 66 00
info@zuiderckliniek.nl

ZuiderC Kliniek

Geopend op maandag, dinsdag en donderdag, op afspraak

BIG registratie: 19912589001